Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

S účinností od 1.1.2024 stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.

Pro školní rok 2024/2025 byla stanovena radou města Slatiňany úplata ve výši 450,-Kč.

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti v posledním roce docházky, tj. děti které do 31. 8. 2024 dovrší 5let, včetně dětí s odkladem školním docházky.

 

Osvobození od úplaty

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je od úplaty osvobozen:

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (dle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění),
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění),
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění),

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

S účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zástupce „Oznámením o přiznání dávky sociální podpory – přídavek na dítě“.

Zákonný zástupce

 • podá žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání ředitelce školy
 • doloží platné skutečnosti o pobírání dávek.

Úplata se promíjí poprvé v měsíci, ve kterém je podána žádost a dále.

Výše uvedené skutečnosti doloží zákonný zástupce vždy k 1.9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku) a následně doloží ředitelce školy měsíční aktualizace.

Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí zákonný zástupce bezodkladně ředitelce školy.

 

Stravné

V naší mateřské škole je dětem podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Děti se stravují 3x denně. Pitný režim je pro děti zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí v MŠ (ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, neperlivá voda apod.).

Děti do 6 let/den      

 • Přesnídávka: 9.- Kč  
 • Oběd: 23,- Kč
 • Odpolední svačina: 9,- Kč

Děti do 7let /den

 • Přesnídávka: 9.- Kč  
 • Oběd: 24,- Kč
 • Odpolední svačina: 9,- Kč

 

Zálohové platby:

 • celodenní strava 830,- Kč / u 7-letých 850,- Kč

Za 7-leté se považuje dle vyhlášky o školním stravování dítě, které ve školním roce dosáhne věku 7-mi let.

 

Stravné za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu s úplatou (tu neplatí děti s povinnou předškolní docházkou). tj. 1200,-Kč.

Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2801573772/2010 vždy do 25. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 25. 8. a na další měsíce stejně až do 25. května, kdy provedete platbu na červen).

Variabilním symbolem pro platbu je trojciferné číslo vydané vedoucí školní jídelny, konstantní symbol 0558.

Vyúčtování za stravu bude prováděno vždy k 31. 12. a  k 31. 8. V případě ukončení docházky dítěte  do MŠ bude vyúčtování provedeno ke dni ukončení. Případná vratka bude vrácena na bankovní účet neprodleně do posledního dne následujícího měsíce nebo v hotovosti přes pokladnu školy.

Nedodržováním termínu plateb rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

Pro rodiče

Rychlý kontakt

Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Švermova 693
538 21 Slatiňany

Kontakty na třídy:
POHÁDKY - 466 566 791
PÍSNIČKY - 466 566 792
KYTIČKY - 466 566 793
MOTÝLCI - 466 566 794
SLUNÍČKA - 466 566 795

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

nahoru

Projekty