Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Povinné informace:

Správce osobních údajů: Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, p.o., zastoupená ředitelkou.

Správce údajů v roli zpracovatele osobních údajů vůči třetím subjektům:

 • Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, p.o., zastoupená ředitelkou ve vztahu k orgánům státní moci (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ aj.), ČŠI ČR, OSPOD.
 • vybraní zaměstnanci školy  garantující zpracování osobních údajů v konkrétním segmentu činnosti školy (zástupkyně ředitelky, vedoucí školní jídelny apod.) vůči dalším oprávněným subjektům (školské poradenské zařízení, banka).

Zpracovatelé osobních údajů vázaní smluvním vztahem se správcem osobních údajů:

mzdová účetní, účetní, správce sítě.

Pověřenec (DPO): 

 • Kuba a partneři s.r.o.
 • JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
 • Ve Stezkách 163, Pardubice, 530 03
 • Tel.: 603 419 630
 • Email: svamberk@poverenec.info

Pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy. Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679, a to zejména při:

 • poskytování informací a poradenství správci, monitorování souladu správy osobních da s GDPR,
 • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
 • spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOZ),
 • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů a jiných údajů:

A. Osobní údaje

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte.

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi.

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy.

B. Citlivé údaje

B1 DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře.

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné.

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti.

Principy ochrany osobních údajů dotčených subjektů:

 • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR;
 • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření;
 • přísné doržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
 • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům;
 • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě;
 • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v mateřské škole (odborně řečeno – naše mateřská škola je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.slatinany@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 5. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do mateřské školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 6. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.
nahoru

Projekty