Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Přijímání dětí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, příspěvková organizace, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2023/2024 se uskuteční

 v pátek 05. 05. 2023  od 06.00 do 14.30 hod. v prostorách MŠ. 

Zde si zarezervujte svůj čas: Rezervace

 

V tomto termínu nemohou podat přihlášku k zápisu cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu v pátek 2. 6. 2023 od 08.00 do 11.00hod. 

 

Зарахування до дитячого садкана 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться  2. 6. 2023 року з 08.00 до 11.00. В ці години проводиться запис до дитячого садка без попередньої реєстрації.

 

 Celkem bude přijímáno cca. 37 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, či zařazení dítěte mladšího 3 let se bude počet přijatých dětí snižovat dle §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Celkový počet přijatých dětí bude dále snížen o počet dětí s přiznaným odkladem povinné školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

V uvedený termín se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rodným listem dítěte, občanským průkazem zákonného zástupce  a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Formulář žádosti je k vyzvednutí v ředitelně MŠ, případně si ho můžete stáhnout a oboustranně vytisknout  ZDE. Potvrzení lékaře o očkování není povinné u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023. 

Pokud počet podaných žádostí převýší kapacitu volných míst v mateřské škole, bude ředitelka rozhodovat o přijetí a nepřijetí dítěte podle těchto uvedených kritérií: 

 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt na území města Slatiňany a v místních částech, které ke Slatiňanům patří.

5

Věk dítěte

5 let a více

7

4 roky

6

3 roky

5

2 roky

4

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodnosti bodů bude rozhodovat věk dítěte – starší má přednost. V případě shodnosti bodů i data narození dítěte, rozhodne o přijetí los. O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

 

Ve Slatiňanech 30. 3. 2023                                                                                                     

                                                                                                            Mgr. Eva Tomišková

                                                                                                                    ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Podmínky přeškolního vzdělávání včetně přijímacího řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

V § 34 odst. 1 školského zákona se stanoví, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří  do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.  Rozhodnutí v této záležitosti je v kompetenci ředitelky mateřské školy. Při přijímání dětí mladších tří let je třeba nezbytně respektovat zákonné požadavky (§ 33 školského zákona). Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče.                              

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělání povinné až do zahájení povinné školní docházky do prvního ročníku základní školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se tím přestupku (§ 182 písm. a) školského zákona). 

Zákonný zástupce dítěte je také povinen informovat ředitele mateřské školy o jiném způsobu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání) ve lhůtě nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.                   

O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami (§16 školského zákona) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost v souladu s ustanovením § 34 odst. 6 školského zákona s přihlédnutím k místním podmínkám mateřské školy. 

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů může být do mateřské školy přijato dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře. Pokud očkováno není, musí být doložen doklad, že je vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola dodržení tohoto ustanovení nevyžaduje.

Veškeré osobní údaje jsou důsledně využívány pro účely zajištění provedení úkonů ve správním řízení.  

 

Vyhlášení přijímacího řízení 

Termín pro podání žádosti o přijetí od 1. září  následujícího školní roku se stanovuje po dohodě se zřizovatelem v délce jednoho dne v období od 2. do 16. května příslušného kalendářního roku. Žádost lze také podat v průběhu školního roku, pokud  není naplněna kapacita mateřské školy. 

Informace o stanovení termínu zápisu  jsou  veřejnosti předávány způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím plakátů, obecního rozhlasu a inzercí v tisku), dále prostřednictvím  „Dnů otevřených dveří“, oznámení na internetových stránkách školy atp.

  

Průběh přijímacího řízení, evidence a posuzování žádostí 

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem a předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz, přihlášku k zápisu. Cizí státní příslušníci předloží doklady o povolení k pobytu. (Upozorňujeme, že z časových důvodů nelze vyplňovat formuláře na místě se zaměstnanci školy).

Při zápisu není nutná přítomnost obou rodičů. Přihláška k zápisu musí být potvrzena dětským lékařem.

Zápis do MŠ bude probíhat v ředitelně školy.  

Žádosti o přijetí dítěte jsou evidovány pod číslem jednacím. Přijímací  řízení dále  probíhá v režimu správního řízení  podle příslušných ustanovení  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení nejpozději do 30dnů.

Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ a na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. 

V případě, že se žádosti vyhovuje, je tímto zveřejněním rozhodnutí považováno za oznámené. Zákonný zástupce dítěte má právo požádat ředitelku mateřské školy o vyhotovení stejnopisu rozhodnutí o přijetí. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy  bude doručeno do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte, který žádost podal.

Odvolání proti rozhodnutí se podává nejpozději do 15 dnů od jeho doručení u ředitelky mateřské školy. V případě, že ředitelka nemůže odvolání vyhovět, postupuje se odvolání ke Krajskému  úřadu Pardubického kraje.

V průběhu přijímacího řízení bude stanoveno datum informativní schůzky pro rodiče přijatých dětí, kde budou podány základní informace k docházce do MŠ.

 

Stanovení kritérií 

Mateřská škola se naplňuje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení bezpečnostních a hygienických norem.

Pokud počet podaných žádostí převyšuje kapacitu volných míst v mateřské škole, rozhoduje ředitelka o přijetí a nepřijetí dítěte podle uvedených kritérií. V případě rovnosti rozhoduje věk dítěte.

nahoru

Projekty