Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Přírodní zahrada

Naše školka má k dispozici velkou školní zahradu, která od roku 2018 prochází revitalizací.

Naším cílem je přeměnit venkovní prostředí školního zařízení na přírodní učebnu, vybavit ji prvky, které rozmanitým způsobem budou stimulovat smyslové vnímání dětí, které výrazně přispějí k rozvoji tělesné zdatnosti a otužilosti dětí, k jejich celkové psychické a fyzické pohodě a k podpoře výchovy ke zdravému životnímu stylu a pozitivnímu vztahu k přírodě.

Přírodní zahrada se zaměřením na environmentální výchovu rozšiřuje nabídku aktivit mateřské školy a podněcuje zájem dětí o přírodu. Formou hry děti pochopí proměnlivost přírody a rostlin v průběhu ročních období, získají první zkušenost s pěstováním rostlin a péčí o ně, naučí se ohleduplnému chování k živé přírodě.

Postupem času chceme vybudovat nejrůznější zahradní prvky, které poskytnou celou řadu podnětů a děti zde budou moci sbírat zkušenosti během vlastních aktivit ( pergolu - venkovní učebnu se stoly a lavicemi, svod dešťové vody do nádrže, komposter, kvetoucí louku, hmatovou stezku).

Naším cílem je vybudování zahrady pěti smyslů:

 • ZAHRADA ZRAKU  - barvy přírody a rostlin, jejich proměnlivost, motýli, květy.
 • HMATOVÁ ZAHRADA - různé materiály – kámen, oblázky, písek, kov, kůra, štěpka, přírodniny, listy rostlin.
 • ZAHRADA ČICHU - bylinky, ovoce, květiny, kvetoucí keře, vůně přírodnin (dřevo, kůra atp.).
 • ZAHRADA SLUCHU - sluchové vjemy – dřívka, duté předměty, xylofon.
 • ZAHRADA CHUTI - bylinky, drobné ovoce.

Cíle a výstupy enviromentálního vzdělávání:

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;
 • rozvoj a užívání všech smyslů;
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti;
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření);
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.);
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách;
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Výstupy: 

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy;
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno;
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si, rozlišovat;
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem;
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním;
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi;
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte;
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.);
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí;
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí;
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně;
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.).
nahoru

Projekty