Mateřská škola
Slatiňany
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Aktivity

Logopedická prevence

V naší školce máme program logopedické prevence s názvem "Mluvíme s radostí a úsměvem, do kterého jsou zapojeny všechny děti a všechny pedagogické pracovnice. Důraz klademe na pravidelné provádění fonačních, artikulačních a dechových cvičení, které podporují u dětí správný rozvoj řeči. Za tímto účelem pořizujeme nejrůznější logopedické pomůcky, které nám v prevenci logopedických vad u dětí mohou pomoci, zároveň se paní učitelky v této oblasti neustále vzdělávají.

  

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti od 5-ti let. Cílem je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Má velmi dobrý vliv na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.  Rozvíjí smyslové vnímání a motorické schopnosti.

Metoda dobrého startu je metodou motoricko – akusticko – optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově – sluchová a pohybově – sluchově – zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru.

 

Hudební činnosti

Snažíme se vést děti k hudbě, proto je každá třída vybavena hudebními nástroji, jež umožňují u dětí podporovat rozvoj fantazie, rytmu, smyslu pro cit a hudbu. Dětem také zprostředkováváme nejrůznější setkání s hudebníky.

 

 Plavecké hrátky

Starší děti mají možnost účastnit se vodních hrátek v Domě sociálních služeb ve Slatiňanech, kde mají k dispozici vyhřívaný rehabilitační bazén. Zábavnou formou se seznamují s vodou a zbavují strachu. Získávají i základy k plavání.

foto

Divadelní představení

Pravidelně do měsíčních akcí zařazujeme divadelní představení, kdy nás herci navštíví ve školce, nebo se my rozjedeme za nimi do divadla. Navštěvujeme také muzea a nejrůznější výstavy.

foto

Spolupráce s rodiči

Protože nám záleží na vztazích a spolupráci s rodiči, pořádáme společná setkání v průběhu celého školního roku. Setkáváme se v rámci zahájení školního roku, tvořivých dílniček zaměřených na podzimní, vánoční či velikonočí tvoření. Děti si pro rodiče připravují nejrůznější besídky v rámci Vánoc, Dne matek, čarodějnic. V červnu pak společně všichni oslavujeme konec školního roku.

foto

Environmentální výchova

Snažíme se u dětí podporovat vztah k přírodě, ke zvířatům. Uskutečňujeme výlety do přírody, spolupracujeme s Lesy ČR, starší děti jezdí do Ekocentra Paleta v Chrudimi. Sbíráme nejrůznější přírodniny a podporujeme děti v tom, aby svoji fantazii rozvíjely právě při tvoření s nimi. Ve třídě Motýlků se děti starají o rybičky a se zájmem pozorují život v akváriu, Sluníčka zase pečují o šneky Jáju a Páju. 

foto

Součástí environmentální výchovy v naší Mateřské škole je i zapojení dětí do třídění odpadu a sběru druhotných surovin.  Děti se  přirozenou metodou učí třídit odpady a tak získávají cenný životní návyk. V naší školce sbíráme papír a hliník. Vyhlašujeme sběr papíru, kdy je ke škole přistaven kontejner. Díky ochotě rodičů a snaživosti dětí se nám daří získat sběrem hliníku a papíru finanční částky, které jsou použity na pomůcky pro děti.  

foto

Canisterapie

Děti se účastní programu Canisterapie s pejskem Ártíkem. Při společných setkáních se zaměřujeme na získávání povědomí o vývoji a péči o psa, jeho výcviku, správném chování ke psu, učíme se správné obraně před útokem psa. S pejsky provádíme nejrůznější sportovní aktivity, kdy děti zdolávají překážky, nebo naopak ze svého těla překážky vytvoří a ty pak pejsek překonává.

foto

Angličtinka

Tento kroužek je určen dětem předškolního věku, v rámci kterého se děti hravou formou učí základům angličtiny. Do výuky jsou zařazovány pohybové aktivity, práce s hudbou, taneční a pohybová průprava, lehká jóga, paměťové hry a fonetická cvičení, logopedické prvky pro správný nácvik výslovnosti. Využívány jsou výukové materiály COOKIE and FRIEND – od Oxford Publishing.

nahoru

Projekty